Onze tool

Wat is de LocusFocus adviesscore?

De LocusFocus-adviesscore scoort de geschiktheid van een locatie ten opzichte van Vlaanderen. De score wordt gegenereerd door een slimme combinatie van ruimtelijke omgevingskenmerken en ondernemersinfo.

Via de score krijg je zicht op de bereikbaarheid van de buurt, de hinderbestendigheid, de aantrekkelijkheid voor de werknemer en de economische activiteit in de omgeving. Ieder kenmerk wordt afgewogen aan de noden van de onderneming: verwacht je bv. veel vrachtvervoer en kies je een locatie dicht bij de snelweg, dus zonder verkeer in de kern, dan is de hinder voor de buurt lager en de hinderbestendigheid hoger. Vind je winkels, scholen en horeca in de buurt belangrijk voor je werknemers, dan weegt deze parameter meer door.

Door adressen te vergelijken, kan je nagaan welke locatie het meest geschikt is voor de noden van de onderneming. Het te downloaden rapport bevat de scores, de onderliggende subscores en extra details.

Hoe wordt de score berekend?

De LocusFocus-adviesscore wordt berekend door een slimme combinatie van ruimtelijke omgevingskenmerken en ondernemersinfo.

Ruimtelijke omgevingskenmerken

Het bouwblok, het ingesloten gebied tussen verschillende wegen, is de basis voor het berekenen van de omgevingskenmerken. Voor elk bouwblok worden thematisch data verzameld, bereikbaarheidszones berekend om de data te bundelen, statistische genormaliseerd en gecombineerd.

De volgende datasets worden verzameld en in rekening gebracht bij de verschillende thema’s:

 • Bereikbaarheid: bushaltes binnen 5 minuten wandelen, treinstations binnen 15 minuten wandelen en fietsen en de afstand tot de snelweg.

 • Aantrekkelijkheid: de aanwezigheid van voedingswinkels, horeca, banken, apothekers, kinderopvang, scholen, sportvoorzieningen, groen, dokters, woonzorgcentra en ziekenhuizen binnen 15 minuten wandelen en langs het traject naar de snelweg.

 • Hinderbestendigheid: de aanwezigheid van scholen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en het bevolkingscijfer binnen 15 minuten wandelen en langs het traject naar de snelweg.

 • Economische activiteit: ondernemingen van het type detailhandel, groothandel, diensten, kantoren, bouw en industrie binnen 15 minuten wandelen van het bouwblok.

Voor elk bouwblok in Vlaanderen zijn bereikbaarheidszones berekend (5 minuten wandelen, 15 minuten wandelen, 15 minuten fietsen en 15 minuten met de auto). Binnen een bereikbaarheidszone wordt per kenmerk een aantal of percentage uitgerekend (bv. aantal crèches binnen 15 minuten wandelen, percentage groenoppervlakte…).

Om de kenmerken te kunnen combineren en de locatie te scoren ten opzichte van andere plaatsen, wordt statistisch nagegaan hoe we de locatie kunnen situeren in vergelijking met Vlaanderen (normalisatie).

Deze normalisatie gebeurt door de aantallen te ordenen en de percentielwaarde te berekenen. De  bouwblokaantallen worden geordend van klein naar groot per kenmerk. Het eerste bouwblok in de geordende dataset krijgt de waarde 0, het bouwblok in het midden van de dataset (de mediaan) krijgt de waarde 0,5 en het laatste bouwblok krijgt de waarde 1. De percentielwaarde (p-score) geeft het percentage aan van hoeveel bouwblokken gelijk of lager scoren op het kenmerk.

Bij een p-score van bijvoorbeeld 0,77 hoort het bouwblok bij de 23% beste locaties in Vlaanderen, 77% van de bouwblokken scoort gelijk of lager op de parameter.

De cijfers werden vertaald naar percentiel- en kwartielwaardes:

 • P-score tussen 0 en 0,10 à laagst scorende bouwblokken

 • P-score tussen 0,10 en 0,25 à laag scorende bouwblokken

 • P-score tussen 0,25 en 0,5 à laag tot midden scorende bouwblokken

 • P-score tussen 0,5 en 0,75 à midden tot hoog scorende bouwblokken

 • P-score tussen 0,75 en 0,9 à hoog scorende bouwblokken

 • P-score tussen 0,9 en 1 à hoogst scorende bouwblokken

Ondernemersinput

Naast de omgevingskenmerken worden ook de kenmerken van de onderneming in rekening gebracht (via vragenlijst). Per thema zijn de omgevingskenmerken verdeeld in subthema’s en gelinkt aan een ondernemerskenmerk.

De adviesscore voor aantrekkelijkheid wordt bv. bepaald door de levendigheid in de omgeving en langs het ontsluitingstraject. Beide subthema’s zijn gelinkt aan een vraag, het gewicht wordt bepaald door het antwoord op de vraag.

Als de aantrekkelijkheid van de buurt belangrijker is dan de aantrekkelijkheid van het ontsluitingstraject, dan wegen de buurtkenmerken zwaarder door (hoger gewicht).

Adviesscore 

De eindadviesscore wordt per thema berekend door de verzamelde omgevingskenmerken en de input van de onderneming (= gewicht) te combineren:

 • Score subthema = p-score kenmerk 1  gewicht + ... + p-score kenmerk n gewicht

 • Gemiddelde subthema = score subthema / aantal kenmerken

 • Gewogen score thema = (score subthema 1 + ... + score subthema n) / (aantal kenmerken subthema 1 gewicht subthema 1 + … + aantal kenmerken subthema n gewicht subthema )

voorbeeld:

Welke data worden gebruikt?

Voor de LocusFocus-adviesscore streven we ernaar zoveel mogelijk open databronnen te gebruiken, die ook frequent up-to-date worden gehouden.

 Algemeen

 Bereikbaarheid

 Aantrekkelijkheid

 • POI

Economisch

 Stedenbouwkundig

 • Digitaal Stedenbouwkundige Informatie (DSI) - bron: Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving, ‘DSI’ webservice

 

Waarom een bedrijfscategorie kiezen?

We vragen naar de bedrijfscategorie om beter in te schatten wat de activiteit van het bedrijf zal zijn. Op basis van de categorieselectie worden antwoorden op de vragen gesuggereerd. Die antwoorden kunnen worden aangepast naar een zo realistisch mogelijk scenario voor de onderneming. Ze bepalen ook mee de adviesscore die LocusFocus geeft aan hoe geschikt een locatie is voor de noden van de onderneming.

Welke locaties kan ik opgeven?

In de tool kan je een locatie selecteren via de adresgegevens of door een pin te plaatsen. De selectie is beperkt tot adressen in Vlaanderen. Adressen in Brussel, Wallonië of buiten België zijn momenteel niet beschikbaar voor analyse.

Als je graag een nieuw/toekomstig adres wilt screenen en het nog niet in de databank wordt herkend, selecteer je best een adres in de buurt (het liefst in hetzelfde bouwblok). De analyseresultaten zullen op die manier het best aansluiten bij het gewenste toekomstige adres.

Welke ondernemingen worden meegenomen in de berekening van het economisch weefsel?

Om het economisch weefsel te berekenen gebruiken we de Verrijke Kuispuntbank voor Ondernemingen (VKBO). Gezien alle types economische activiteit, van grote industrie tot kleine zelfstandige met webwinkel in bijberoep, wijd verspreid over Vlaanderen voorkomen is filtering op de data noodzakelijk. We hebben gekozen om volgende filtering toe te passen:

 • Enkel rechtspersonen (geen natuurlijke personen)

 • Enkel ondernemingen met tewerkstelling (dit impliceert dat er enkel op vestigingsniveau geanalyseerd wordt)

Aan deze selectie vestigingen wordt een LocusFocus bedrijfscategorie toegekend obv de NACE-codes die aan de vestiging gekoppeld zijn. Gezien een onderneming vaak meerdere NACE-codes toekent in de KBO databank, bij het registreren van een vestiging, werken we met onderstaande beslissingsboom om de ‘meest waarschijnlijke’ hoofdactiviteit toe te kennen:

De LocusFocus bedrijfscategorieën (met elk hun unieke set aan NACE-codes) worden vervolgens aan de vestigingen toegekend:

Om het economisch weefsel te bepalen worden enkel de economische activiteiten meegenomen die in deze analyse relevant zijn:

 • Bouw

 • Detailhandel

 • Diensten

 • Groothandel

 • Kantoor

 • Industrie

Klaar om zelf de ideale locatie te vinden?

Vul de vragen in, geef één tot drie locaties op en ontvang meteen een gepersonaliseerd rapport.

Doe de test